مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)

تکالیف نوروزی دانش‌آموزان مدرسه‌‌ی متوسطه‌ی دوم، هفته‌ی دوم + پاسخ‌نامه هفته اول 1401/1/6
تکالیف نوروزی دانش‌آموزان مدرسه‌‌ی متوسطه‌ی دوم، هفته‌ی دوم + پاسخ‌نامه هفته اول


پاسخ‌نامه هفته‌ی اول، دهم ریاضی پاسخ‌نامه هفته‌ی اول، دهم تجربی پاسخ‌نامه هفته‌ی اول، یازدهم ریاضی پاسخ‌نامه هفته‌ی اول، یازدهم تجربی
فایل شماره‌ی 1
فایل شماره‌ی 2
فایل شماره‌ی 3
فایل شماره‌ی 1
فایل شماره‌ی 2
فایل شماره‌ی 3
فایل شماره‌ی 1
فایل شماره‌ی 2
فایل شماره‌ی 1
فایل شماره‌ی 2

برنامه‌ی تکالیف هفته‌ی دوم به همراه سوالات


برنامه هفتگی دهم ریاضی، هفته دوم برنامه هفتگی دهم تجربی، هفته دوم برنامه هفتگی یازدهم ریاضی، هفته دوم برنامه هفتگی یازدهم تجربی، هفته دوم
فایل شماره‌ی 1
فایل شماره‌ی 2
فایل شماره‌ی 3
فایل شماره‌ی 4
فایل شماره‌ی 5
فایل شماره‌ی 6
 
فایل شماره‌ی 1
فایل شماره‌ی 2
فایل شماره‌ی 3
فایل شماره‌ی 4
فایل شماره‌ی 5
 
فایل شماره‌ی 1
فایل شماره‌ی 2
فایل شماره‌ی 3
فایل شماره‌ی 4
فایل شماره‌ی 5
فایل شماره‌ی 6
 

فایل شماره‌ی 1
فایل شماره‌ی 2
فایل شماره‌ی 3
فایل شماره‌ی 4
فایل شماره‌ی 5

فایل شماره‌ی 6

امکان نظردهی تنها برای دانش‌آموزان فعال می‌باشد، در صورت نیاز به ارتباط با مجتمع می‌توانید از بخش تماس با ما اقدام کنید.مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)