مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
معاونت آموزش


•    سرکار خانم حانیه اخوان فرد
•    دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی
 
یکی از ارکان مهم آموزش و یادگیری ، برنامه ریزی می باشد.نقش معلم ،ارتباط متقابل با دانش آموز ، فضای یادگیری محتوای برنامه درسی را در این مسیر نباید نادیده گرفت.
برای رسیدن به این هدف ، نظارت مستقیم بر نحوه آموزش معلمان و طرز عملکرد دانش آموزان،نظارت بر رفتار و روابط آنها،ارزیابی به موقع و اهتمام در شناسایی توانمندی  دانش آموزان ضروری می باشد.مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)