مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
دفتر روابط عمومی ورسانه
 

نریمان نادری


روابط عمومی مجموعه ای از اقدامات و فعالیتهایی است که در مدرسه پلکان برای برقراری ارتباطات موثر وهدفمند با گروههایی که با آن در ارتباطند انجام می دهد .
روابط عمومی در مدرسه میتواند برای ساختن روابط تفاهم آمیزبا اولیا و دانش آموزان و مربیان به کار رود.مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)