مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
مدیریت فناوری اطلاعات

•    علیرضا رضایی

متولد سال 1367  •

سوابق تحصیلی

دانش آموخته رشته مهندسی نرم افزار در مقطع کارشناسی • 

سوابق شغلی

 •کارشناس مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان مازندران
 •کارشناس مسئول واحد دیجیتال حوزه هنری استان مازندران
 •مدیر فنی موسسه‌ی شاعران پارسی زبان
 •همکاری با رایزنی فرهنگی ایران در کشورهای مختلف از جمله هند، تاجیکستان و ...
 •شاعر و نویسنده با کتاب‌های:

- مهمان نمی‌خواهید
- بعد از تو
- در چایی صبحانه‌ام حل شو
- دوزیست
- ما عروسکیم
- من از چشم‌های تو اهلی می‌شوم
- اهل بیت شعر
- کتاب توانمندسازی کارکنان واحد نمایش حوزه هنری کشور
- کتاب توانمندسازی کارکنان واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری کشور
مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)