مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
مدیریت امور اجرایی و مالی


  •
مژگان خلخالی

سوابق تحصیلی

  •کارشناس حسابداری باسابقه 4 سال کار دربخشهای مالی واحد های آموزشی 
برنامه ریزی،هدایت،هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی مجتمع در چهارچوب مقررات وقوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون مجموعه ای از وظایف مدیر دفتر اقتصادی و سرمایه گذاری می باشد.
 

اهم وظایف دفتر توسعه وپشتیبانی

امور پرسنلی: شامل تنظیم قراردادهای کارکنان، پرداخت حقوق وحق بیمه
امور مالی: دریافت شهریه، حسابداری، ارائه گزارشات مالی
امور توسعه: بررسی فضاهای آموزشی و برنامه ریزی برای رفع کمبودهای آموزشی
توسعه فضاهای ورزشی، اردوگاههای فرهنگی- تفریحی
 مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)