مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
فهرست اعضای شورای دانش‌آموزی مدرسه‌ی متوسطه‌ی اول
انجمن اولیا ومربیان دبیرستان پلکان به منظور مشارکت اولیای دانش آموزان برای کمک به ارتقای فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و ارتباط دو سویه خانه و مدرسه تشکیل می شود تا از نظر کمی وکیفی بستر مناسبی برای دستیابی به اهداف در امر تعلیم وتربیت فراهم شود.

در جدول زیر اسامی اعضای این انجمن را مشاهده می‌کنید.
محمدرضا احمدی آزاد
رئیس شورا


پارسا حسین زاده
دبیر شورا


محمدمهدی اصغری
مسئول تکنولوژی و فن‌آوری


حسین نوروزایی
مسئول علمی


امیرمحمد عمویی
مسئول بهداشت و تربیت بدنی


ایلیا کیانی
فرهنگی هنری


ابوالفضل نقیبی
ادبی


بنیامین خلیلی
مسئول مناسبت‌ها
 


امیرحسین حسن‌نژاد
علی البدل


نیکان قدیری
علی البدل
 مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)