مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
فهرست اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدرسه‌ی متوسطه‌ی اول
انجمن اولیا ومربیان دبیرستان پلکان به منظور مشارکت اولیای دانش آموزان برای کمک به ارتقای فعالیتهای فرهنگی و آموزشی و ارتباط دو سویه خانه و مدرسه تشکیل می شود تا از نظر کمی وکیفی بستر مناسبی برای دستیابی به اهداف در امر تعلیم وتربیت فراهم شود.

در جدول زیر اسامی اعضای این انجمن را مشاهده می‌کنید.

 مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)