مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
فهرست دبیران مدرسه‌ی متوسطه‌ی اول
گروه ریاضیات
جناب آقای محمودی
جناب آقای مظلومی
جناب آقای حمیدی
جناب آقای حاجیان
گروه فیزیک
جناب آقای حامدی
جناب آقای خسروی
گروه شیمی
جناب آقای بالویی
جناب آقای مولایی
گروه زیست و آزمایشگاه
جناب آقای فتاحی
جناب آقای مسلمی
گروه زبان
جناب آقای میرزایی
جناب آقای موسوی
گروه ادبیات
جناب آقای فرجی
جناب آقای رحمانی
جناب آقای باحشمت
جناب آقای شیرزاد
جناب آقای خیرالله زاده
گروه مطالعات اجتماعی
جناب آقای امینی
جناب آقای موسوی
گروه هنر
جناب آقای اکبری
جناب آقای محمدیان
گروه کار و فناوری
جناب آقای صفری
گروه ورزش
جناب آقای موسوی
گروه تفکر/دفاعی
جناب آقای نبی الله کیا
گروه معارف
جناب آقای یعقوبی
جناب آقای حصیری
جناب آقای رضوانی
جناب آقای مدانلومجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)