مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
مدیریت دبیرستان دوره‌ی دوم
  سید حسن سیدی تاجی
  متولد بهمن ۱۳۴۸ شهر ساری 
 

سوابق تحصیلی

  دیپلم از دبیرستان امام خمینی ساری رشته فرهنگ و ادب 1367
  کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران سال 1371
  ارشد از دانشگاه پیام نور ساری باموضوع پایان نامه:  تجلیات فرهنگ عامه در قابوسنامه عنصر المعالی 1395

سوابق کاری

  فعالیت آموزشی دردبیرستان های ناحیه ۲ ساری: طالقانی،  شاهد، امام خمینی و...
  بازنشسته آموزش و پرورش ناحیه ۲،آبان ۹۸

اهم فعالیت‌ها

  تنظیم امور ادراری مدرسه
  پاسخگویی به اولیا
  برگزاری شوراهای چهارگانه
  رابط با مدیریت مجتمع
  مدیریت امور تشریفات و انتظامات مدرسه
  تنظیم امور مالی و پشتیبانی مدرسه
  پیگیری مسائل آموزشی و پژوهشی از معاون آموزشی
 
 مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)