مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان؛ تحت نظارت آموزشی موسسه صنعت هسته‌ای کشور (مجموعه مدارس انرژی اتمی ایران)
فهرست دبیران مدرسه‌ی متوسطه‌ی دوم
رضا رنجبر
دبیر عربی
محمدعلی نیرین
دبیر ریاضی
میلاد میرزایی
درس زبان
زین العابدین روح الله پور
دبیر فیزیک
خسرو عباسی
دبیر ادبیات
سعید عباسی
دبیر شیمی
حمید رستمیان
دبیر جغرافیا
جواد مهدی قاجار
دبیر زیست
ایمان قاسمی
دبیر شیمی
حسن امینی
دبیر مطالعات
سید سلمان موسوی
دبیر ورزش
محمدعلی دیانی
دبیر فلسفه
نبی‌الله کیا
دبیر دفاعی
     مجتمع فرهنگی و آموزشی پلکان
تحت نظارت موسسه صنعت هسته‌ای کشور
(مجموعه دبیرستان‌های انرژی اتمی ایران)